امروز: دوشنبه 24 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
تماس با ما
    09120592515
بلوک کد اختصاصی

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز دسته: سایر رشته ها
بازدید: 145 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

ﭼﻜﻴﺪه اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪی، ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﺪون

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز،ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر